OBCHODNÍ PODMÍNKY

Special Educational Systems, s.r.o.

pro nákupy produktů a služeb na webové stránce www.viteznamysl.cz

Tyto obchodní podmínky upravují závazkové a další vztahy mezi Poskytovatelem (Prodávajícím) produktů a služeb nabízených Prodávajícím na výše uvedené webové stránce a kupujícími, kteří je nakupují tamtéž. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Poskytovatelem (Prodávajícím) a Kupujícím.

Poskytovatel a Prodávající je táž právní entita, dále označovaná jako Prodávající.

 

Článek 1 - Smluvní strany

Prodávající
Special Educational Systems, s.r.o.
Office Park Nové Dvory
Durychova 101/66
142 00 PRAHA 4 – Lhotka

IČ: 26160293
DIČ: CZ26160293

e-mail: podpora@viteznamysl.cz

tel.: +420 605 219 461

 

Kupující je právnická nebo fyzická osoba, která, v souladu s těmito Obchodními podmínkami závazně objednala produkty či služby pomocí elektronického objednávkového formuláře, který je pro účel odeslání závazné objednávky k dispozici na webové stránce www.viteznamysl.cz.

 

Článek 2 - Vznik smluvního vztahu.

Tyto Obchodní podmínky a podmínky výše zmíněného elektronického objednávkového formuláře tvoří závaznou Nabídku Prodávajícího. Vyplněním a odesláním elektronického objednávkového formuláře Kupujícím znamená akceptaci těchto Obchodních podmínek a podmínek objednávkového formuláře v plném rozsahu Kupujícím. Touto akceptací vznikne smluvní závazek pro Prodávajícího a Kupujícího jednat v souladu s výše zmíněnými podmínkami. Takto konstituovaný smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákony č.89/2012Sb. – občanský zákoník – v platném znění,  zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů, zákonem č.480/2004Sb o některých službách informační společnosti.

 

 Článek 3 - Doba trvání smluvního vztahu.

Smluvní vztah vznikne datem odeslání řádně Kupujícím vyplněného elektronického objednávkového formuláře a elektronickým odeslání Prodávajícímu. Smluvní vztah trvá do doby řádného dodání objednaných produktů či služeb Kupujícímu. V případě objednávky účasti na "živé akci"/kurzu trvá smluvní vztah do začátku realizace "živé akce"/kurzu.

 

Článek 4 - Předmět plnění

 4.1 Prodávající se zavazuje zpřístupnit Kupujícímu pro jeho využití své produkty a služby tak, jak jsou nabízeny na jeho webu www.viteznamysl.cz, a to na základě řádné a Kupujícím uhrazené Objednávky. Prodávající se zavazuje zaslat po zaplacení kupní ceny neprodleně e-mailem Kupujícímu příslušné přístupové údaje.

4.2 Kupující samotným odesláním Objednávky zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že je akceptoval. Je plně odpovědností Kupujícího, že před odesláním Objednávku zkontroloval a Prodávající ji přijímá v dobré víře, že byla Kupujícím vyplněna správně.

4.3 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu objednaných produktů a služeb.

4.4 Prodejce poskytuje své plnění výhradně Kupujícímu, který jej objednal.

 

Článek 5 – Platební podmínky

 5.1 Placení se provádí ihned po registraci, a to buď bankovním převodem, nebo placením platební kartou (VISA, VISA elektron, Master Card, Maestro).

5.2 Úhrada objednané služby je podmínkou pro zpřístupnění objednaných produktů či služeb Kupujícímu.

5.3 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad-fakturu na dodané zboží-služby.

 

 Článek 6 – Autorská práva

 6.1 Produkty a služby poskytované Prodejcem a užívané Kupujícím jsou autorským dílem Prodejce. Jsou určeny výlučně pro osobní užívání příslušným Kupujícím. Kupující nemá právo šířit toto dílo či jeho část jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace, nebo jeho obsah jakýmkoli (i jiným než výše uvedeno) způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetí osobě.

6.2 Kupující se zavazuje, že nebude stahovat videa zachycující on-line produkty či služby na svůj pevný disk či jiné off-line nebo on-line medium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující zavazuje, že nebude pořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa poskytnutého pro potřeby on-line kurzu.

6.3 Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu či další produkty či služby umístěny.

6.4 Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) , jejichž pomocí se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu či k dalším dodávaným produktům či službám. Rovněž nesmí umožnit třetí osobě, aby se přihlásila pod přístupovými údaji Kupujícího.

6.5 Pokud dojde k porušení autorských práv Prodávajícího, které prokazatelně provedl nebo zavinil či umožnil Kupující má Prodávající právo zablokovat mu přístup na příslušnou webovou stránku. Kromě toho má Prodávající právo žádat náhradu škody, pokud vznikla.

 

Článek 7 – Zabezpečení

 Přístup k uživatelskému účtu Kupujícího na webové stránce, na níž Prodávající zpřístupňuje, v členské sekci, své produkty a služby Kupujícímu, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k získání přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost  za případné porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

 

 Článek 8 – Ochrana osobních údajů

 8.1 Kupující, ve smyslu zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasí s tím, že

Prodávající se zavazuje, že Prodávající uchovává v jím spravované databázi údaje vložené Kupujícím při Objednávce produktů a služeb a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely realizace obchodních vztahů s Kupujícím. Tento souhlas Kupujícího se uděluje na celou dobu trvání obchodního vztahu s Prodávajícím, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

8.2 Prodávající se zavazuje zajistit důvěrné nakládání s informacemi, ať jde o důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, nebo o údaje o nákupech. Tato data ukládá Prodávající do databází, které jsou adekvátně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající se zavazuje, že chráněná data budou plně zabezpečena před třetími stranami.

8.3 Smluvní strany se shodují v tom, že  všechny informace poskytované v rámci jsou určeny výhradně ke studijním účelům zaměřeným na osobní rozvoj a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Kupujícího. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým Kupující jeho rady a doporučení aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní  rozhodnutí jednotlivých Kupujících, ani za jejich následky. Podnikání i osobní rozvoj je odpovědností každého Kupujícího a jedině on nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č.89/2012Sb. – občanský zákoník, proto na právní  vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím toto ustanovení nemá vliv.