OBCHODNÍ PODMÍNKY

Special Educational Systems, s.r.o.

pro nákupy produktů a služeb na webové stránce www.viteznamysl.cz

 

1. Působnost Obchodních podmínek

  • Tyto Obchodní podmínky, vytvořené v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím (Poskytovatelem) a Kupujícím (Uživatelem) produktů a služeb závazně nabízených Prodávajícím na webové stránce viteznamysl.cz.
  • Obchodní podmínky, coby nedílná součást kupní smlouvy, a podmínky zveřejněné na webové stránce viteznamysl.cz, dále souhrnně jen „Obchodní podmínky“, upravují závazkové vztahy vyplývající z kupní smlouvy či v příčinné souvislosti s ní.

 

2. Smluvní strany

 Prodávající (jinak též Poskytovatel) produktů a služeb aktuálně nabízených na www.viteznamysl.cz  je:

Special Educational Systems, s.r.o.
se sídlem Office Park Nové Dvory,
Durychova 101/66
142 00 PRAHA 4 – Lhotka

IČ: 26160293
DIČ: CZ26160293

e-mail: podpora@viteznamysl.cz

tel.: +420 605 219 461

 

Kupující je právnická nebo fyzická osoba, která, v souladu s těmito Obchodními podmínkami závazně objednala produkty či služby pomocí elektronického objednávkového formuláře, který je pro účel odeslání závazné objednávky k dispozici na webové stránce www.viteznamysl.cz.

 

3. Produkty a služby

  • Produkty a služby nabízené a poskytované Prodávajícím a užívané Kupujícím jsou výlučným vlastnictvím Prodejce a jsou autorským dílem Prodejce.
  • Kupující se zavazuje, že poskytnuté produkty či služby bude využívat v souladu s autorským zákonem a s těmito Obchodními podmínkami.
  • Případné porušení práv Prodejce vyplývajících z jeho autorského díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy s právem Prodejce odstoupit od smlouvy a uplatnit náhradu škody.

 

4. Vznik kupní smlouvy

   • Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je provedení registrace Kupujícího (Uživatele) na webovém rozhraní příslušné aplikace/služby, tj. na viteznamysl.cz.
   • Kupní smlouva vznikne, jakmile je závazná Nabídka Prodávajícího prezentovaná na jeho webové stránce, tj. na viteznamysl.cz závazně a beze změny akceptována Kupujícím.
   • Závazným akceptem Nabídky Prodávajícího, tedy okamžikem vzniku Kupní smlouvy, se rozumí datum elektronického odeslání Kupujícím řádně vyplněného objednávkového formuláře – závazné objednávky – Prodávajícímu.
   • Podmínkou vzniku povinnosti Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět plnění je předchozí úhrada kupní ceny Kupujícím.

 

5. Předmět plnění

    • Prodávající se zavazuje zpřístupnit Kupujícímu pro jeho využití své produkty a služby tak, jak jsou nabízeny na jeho webu www.viteznamysl.cz, a to na základě řádné a Kupujícím uhrazené Objednávky.
    • Prodávající se zavazuje zaslat po zaplacení kupní ceny neprodleně e-mailem Kupujícímu příslušné přístupové údaje a/nebo umožnit kupujícímu fyzickou účast na „živé akci“ pořádané Prodávajícím (např. kurz, školení apod.)
    • Kupující se zavazuje neprodleně uhradit kupní cenu objednaných produktů a služeb, a to ihned po jeho registraci na webovou stránku Prodávajícího.
    • Kupující samotným odesláním závazné Objednávky zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že je akceptoval. Je plně odpovědností Kupujícího, že před odesláním Objednávku zkontroloval a Prodávající ji přijímá v dobré víře, že byla Kupujícím vyplněna správně

 

Prodávající poskytuje své plnění výhradně Kupujícímu, který s ním uzavřel kupní smlouvu, tj. který závazně objednal a zaplatil předmět plnění.

 

6. Cena a platební podmínky

  • Kupující (Uživatel) je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu (služby), nebo cenu účasti na „živé akci“ ,tj. akci konané při fyzické účasti uživatele, stanovenou na webových stránkách Prodávajícího (Poskytovatele), a to bezhotovostně.
  • Placení provede Kupující ihned po registraci, a to buď bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího u…………..číslo účtu…………………………….., nebo placením platební kartou (VISA, VISA elektron, Master Card, Maestro).
  • Úhrada objednané služby je podmínkou pro zpřístupnění objednaných produktů či služeb Kupujícímu.
  • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad-fakturu na dodané produkty/služby.

 

7. Autorská práva.

   • Produkty a služby poskytované Prodejcem a užívané Kupujícím jsou autorským dílem Prodejce. Jsou určeny výlučně pro osobní užívání příslušným Kupujícím. Kupující nemá právo šířit toto dílo či jeho část jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace, nebo jeho obsah jakýmkoli (i jiným, než výše uvedeno) způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetí osobě.
   • Kupující se zavazuje, že nebude stahovat videa zachycující on-line produkty či služby na svůj pevný disk či jiné off-line nebo on-line medium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující zavazuje, že nebude pořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného videa poskytnutého pro potřeby on-line kurzu.
   • Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu či další produkty či služby umístěny.
   • Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) , jejichž pomocí se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu či k dalším dodávaným produktům či službám. Rovněž nesmí umožnit třetí osobě, aby se přihlásila pod přístupovými údaji Kupujícího.
   • Pokud dojde k porušení autorských práv Prodávajícího, které prokazatelně provedl nebo zavinil či umožnil Kupující, má Prodávající právo zablokovat mu přístup na příslušnou webovou stránku. Kromě toho má Prodávající právo žádat náhradu škody, pokud vznikla.

 

8. Zabezpečení

8.1 Přístup Kupujícího (Uživatele) k jeho uživatelskému účtu v členské sekci webové stránky, na níž Prodávající zpřístupňuje nabízené produkty a služby Kupujícímu, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

8.2 Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k získání přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za případné porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

 

9. Ochrana osobních údajů

Kupující, ve smyslu zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasí s tím, že:

9.1 Prodávající se zavazuje uchovávat v jím spravované databázi údaje vložené Kupujícím při Objednávce produktů a služeb a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely realizace obchodních vztahů s Kupujícím. Tento souhlas Kupujícího se uděluje na celou dobu trvání obchodního vztahu s Prodávajícím, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

9.2 Prodávající se zavazuje zajistit důvěrné nakládání s informacemi, ať jde o důvěrný charakter osobních a firemních dat Kupujícího, nebo o údaje o nákupech. Tato data ukládá Prodávající do databází, které jsou adekvátně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající se zavazuje, že chráněná data budou plně zabezpečena před třetími stranami.

9.3 Smluvní strany se shodují v tom, že všechny informace poskytované v rámci jsou určeny výhradně ke studijním účelům zaměřeným na osobní rozvoj a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Kupujícího.

9.4 Prodávající neodpovídá za způsob, jakým Kupující jeho rady a doporučení aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní  rozhodnutí jednotlivých Kupujících, ani za jejich následky. Podnikání i osobní rozvoj je odpovědností každého Kupujícího a jedině on nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č.89/2012Sb. – občanský zákoník, proto na právní  vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím toto ustanovení nemá vliv.

 

10. Odstoupení od smlouvy a odebrání přístupu

10.1 Po zakoupení „Předmětu plnění“ (čl. 5 Obchodník podmínek) má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data uzavření Kupní smlouvy, a to bez udání důvodu.

10.2 Odstoupení je možno provést zasláním mailu na adresu Prodávajícího. Tento e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, číslo bankovního účtu na nějž má být poukázána předmětná částka, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny. Částka bude vrácena Kupujícímu do 30 dnů od data doručení e-mailu o odstoupení od smlouvy.

10.3 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení Kupujícím, například v případě jakéhokoliv porušení autorských práv Poskytovatele ve smyslu článku 7 těchto Obchodních podmínek.

10.4  V případě, že bude Kupující (Uživatel) jednat způsobem, který porušuje tyto Obchodní podmínky, platné právní předpisy, nebo který je způsobilý poškodit Prodávajícího (Poskytovatele), může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat, případně mu neumožnit fyzickou účast na výše zmíněné „živé akci.“ V takovém případě je Prodávající oprávněn zamítnout i případnou pozdější reklamaci z tohoto důvodu.

 

11. Ustanovení závěrečná

11.1 Tyto Obchodní podmínky, jež jsou součástí Kupní smlouvy, se řídí českými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č.480/2004Sb. o některých službách informační společnosti.

11.2 Tyto Obchodní podmínky se aplikují od data uzavření Kupní smlouvy, jejíž jsou součástí. Platnost a účinnost těchto Obchodních podmínek stejně jako platnost a účinnost Kupní smlouvy začíná datem uzavření Kupní smlouvy a končí dodáním zaplaceného produktu nebo služby včetně vypořádání všech závazků plynoucích z realizace Kupní smlouvy.

11.3  Je-li či bude-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Takové ustanovení bude nahrazeno ustanovením novým, platným, s věcným obsahem co nejbližším tomu ustanovení, které bylo shledáno neplatným.